Рыбалка в Приморском крае: лучшие места на карте

Рыбалка в Приморском Крае

Рñðûúð ò ÃÂÃÂøüþÃÂÃÂúþü ÃÂÃÂðõ þÃÂþñõýýþ ÿþûÃÂñøûðÃÂàÃÂÃÂñþûþòðü ÿÃÂÃÂõÃÂõÃÂÃÂòõýýøúðü, úþÃÂþÃÂÃÂõ ÿÃÂøõ÷öðÃÂàÃÂÃÂôð ÷ð ñþóðÃÂÃÂü ÃÂûþòþü ø üðÃÂÃÂþù òÿõÃÂðÃÂûõýøù.

ÃÂÃÂøüþÃÂÃÂúøù úÃÂðù â þôøý ø÷ úÃÂðÃÂøòõùÃÂøàÃÂõóøþýþò àþÃÂÃÂøø. ÃÂÃÂÃÂà÷ôõÃÂàø óþÃÂÃÂ, ø üþÃÂõ, ø ÷ðûøòÃÂ, ø ÃÂõúø, òþ÷òÃÂÃÂõýýþÃÂÃÂø ø ýø÷üõýýþÃÂÃÂø. ÃÂþÃÂÃÂþüÃÂ, ÃÂÃÂøüþÃÂÃÂúøù úÃÂðù ÃÂðú òûõÃÂÃÂàú ÃÂõñõ ÃÂÃÂÃÂøÃÂÃÂþò.

àÃÂñðûúð ò ÃÂÃÂøüþÃÂÃÂúþü ÃÂÃÂðõ ýð àõúðÃÂ

àõúø ÃÂÃÂøüþÃÂÃÂÃÂ, ÃÂÃÂþ þÃÂôõûÃÂýðàôþÃÂÃÂþÿÃÂøüõÃÂðÃÂõûÃÂýþÃÂÃÂàúÃÂðÃÂ, þÃÂûøÃÂðÃÂÃÂÃÂàÃÂòþõù òþþôÃÂÃÂõòûõýýþÃÂÃÂÃÂÃÂ, ø÷òøûøÃÂÃÂþÃÂÃÂÃÂàø öøòþÿøÃÂýþÃÂÃÂÃÂÃÂ.

ÃÂþÿÃÂûÃÂÃÂýÃÂõ, óûÃÂÃÂøõ ÃÂðÃÂöýÃÂõ ÃÂõúø ôûàÃÂÃÂñðûúø, ò úþÃÂþÃÂÃÂàüþöýþ òÃÂûþòøÃÂàóþÃÂñÃÂÃÂÃÂ, ûþÃÂþÃÂàø úõÃÂÃÂ:

â ÃÂøúøý; â ÃÂÃÂÃÂðòõùúð; â ÃÂõòð.

áðüþù öõ úÃÂÃÂÿýþù òþôýþù ðÃÂÃÂõÃÂøõù ÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàÿÃÂøÃÂþú ÃÂüÃÂÃÂð â ãÃÂÃÂÃÂÃÂø. ÃÂýð þÃÂûøÃÂðõÃÂÃÂàþóÃÂþüýÃÂü ÃÂð÷ýþþñÃÂð÷øõü òøôþò ÃÂÃÂñ, þñøÃÂðÃÂÃÂøàò ýõù.àÃÂðøñþûõõ ÿþÿÃÂûÃÂÃÂýð ò ÃÂÃÂøàúÃÂðÃÂàûþòûàÃÂðúøàòøôþò ÃÂÃÂñ, úðú:

â âðùüõýÃÂ; â ÃÂõýþú; â Ã¥ðÃÂøÃÂÃÂ; â ÃÂðÃÂðÃÂÃÂ; â áþü; â áð÷ðý; â âþûÃÂÃÂþûþñøú; â àôÃÂ.

ÃÂÃÂàþôýð ÿþÿÃÂûÃÂÃÂýðàÃÂõúð ÃÂÃÂøüþÃÂÃÂàâ ÃÂõüð.àÃÂýð òÿðôðõàò ÃÂõûþõ üþÃÂõ, ø ÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàþôýøü ø÷ ûÃÂñøüÃÂàüõÃÂàôûàÿÃÂøõ÷öøàóþÃÂÃÂõù, ÃÂÃÂÃÂøÃÂÃÂþò ø ÃÂÃÂñþûþòþò úÃÂðÃÂ.

ÃÂõôà÷ôõÃÂàòÃÂàÃÂöõ ÿÃÂõôÃÂÃÂüþÃÂÃÂõýþ ôûàúþüÃÂþÃÂÃÂýþóþ þÃÂôÃÂÃÂð ÃÂÃÂñþûþòþò: üýþöõÃÂÃÂòþ þñÃÂÃÂÃÂÃÂþõýýÃÂàÃÂÃÂþÃÂýþú, ÿþÃÂÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂøõ ÿõù÷ðöø ø õôøýÃÂÃÂòþ àÿÃÂøÃÂþôþù. ÃÂþÃÂÃÂñðÃÂøÃÂà÷ôõÃÂàüþöýþ ýð ÃÂþÃÂõûÃÂ, ÃÂøü, ûõýúð, óþûÃÂÃÂð, ø ôÃÂÃÂóøõ òøôàÃÂÃÂñ.

àÃÂñðûúð ò ÃÂÃÂøüþÃÂÃÂúþü ÃÂÃÂðõ ýð ÃÂ÷ÃÂÃÂðÃÂ

ÃÂÃÂøüþÃÂÃÂúøù ÃÂÃÂðù ñþóðàýõ ÃÂþûÃÂúþ ÃÂõúðüø, ýþ ø þ÷ÃÂÃÂðüø.à ÃÂÃÂÃÂÿýõùÃÂøü ø÷ ýøàÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàþ÷õÃÂþ Ã¥ðýúð, ÃÂðÃÂÿþûþöõýýþõ ýð óÃÂðýøÃÂõ ÃÂÃÂøüþÃÂÃÂàø úøÃÂðùÃÂúþù ÿÃÂþòøýÃÂøø ÃÂ¥ÃÂùûÃÂýÃÂ÷ÃÂý.ààòþôþÃÂüõ þñøÃÂðõàñþûõõ 75 òøôþò ÃÂÃÂñ, ÃÂÃÂõôø úþÃÂþÃÂÃÂàóþÃÂñÃÂÃÂð, òõÃÂÃÂþóûÃÂô, õòÃÂþÿõùÃÂúøù ÃÂÃÂôðú, ø ôÃÂ.

ÃÂð 15 ûõà÷ðýÃÂÃÂøàðúÃÂøòýþù ÃÂÃÂñðûúþù, àýðÃÂõû üýþóþ ÃÂÿþÃÂþñþò, úðú ÃÂûÃÂÃÂÃÂøÃÂàúûÃÂò, ø òþàÃÂðüÃÂõ ÃÂÃÂÃÂõúÃÂøòýÃÂõ:

ÃÂúÃÂøòðÃÂþàúûõòð. íÃÂð ÃÂõÃÂþüþýþòðàôþñðòúð ÃÂøûÃÂýõõ òÃÂõàÿÃÂøüðýøòðõàÃÂÃÂñàò ÃÂþûþôýþù ø ÃÂÃÂÿûþù òþôõ. ÃÂÃÂûøÃÂýþ ÃÂõñà÷ðÃÂõúþüõýôþòðû ðúÃÂøòðÃÂþàúûÃÂòð Fish Hungry -àçøÃÂðÃÂàôðûÃÂÃÂõ…

áýðÃÂÃÂø àÿþòÃÂÃÂõýýþù ÃÂÃÂòÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýþÃÂÃÂÃÂÃÂ. ÃÂÃÂõôòðÃÂøÃÂõûÃÂýþ ÃÂûõôÃÂõàþ÷ýðúþüøÃÂÃÂÃÂààþÃÂþñõýýþÃÂÃÂÃÂüø øÃÂÿþûÃÂ÷þòðýøàúþýúÃÂõÃÂýþóþ ÃÂøÿð.

äõÃÂþüþýþòÃÂõ ÿÃÂøüðýúø. ÃÂýø ÿÃÂøòûõúðÃÂàòýøüðýøõ ÃÂÃÂñ, ÃÂÃÂøüÃÂûøÃÂÃÂÃÂàóþûþô ø òÃÂ÷ÃÂòðÃÂàÃÂÃÂðùýÃÂù ÃÂõÃÂûõúÃÂ, ÃÂÃÂþ ÿþ÷òþûÃÂõàÃÂþñÃÂðÃÂàò þôýþü üõÃÂÃÂõ üýþóþ ÃÂÃÂñÃÂ.

ÃÂÃÂÃÂðûÃÂýÃÂõ ÃÂõúÃÂõÃÂàÃÂÃÂÿõÃÂýþù ÃÂÃÂñðûúø òàüþöõÃÂõ ÿþûÃÂÃÂøÃÂàñõÃÂÿûðÃÂýþ, ÃÂøÃÂðàôÃÂÃÂóøõ üþø üðÃÂõÃÂøðûàýð ÃÂðùÃÂõ.

ÃÂÃÂøñÃÂõöýÃÂõ ÿÃÂþÃÂÃÂþÃÂàÿþûýàÃÂþüðüø, ÃÂÃÂúðüø, ÷üõõóþûþòðüø. ÃÂôýðúþ ÃÂðüÃÂüø ÿþÿÃÂûÃÂÃÂýÃÂüø ÿÃÂõôÃÂÃÂðòøÃÂõûÃÂüø ÃÂòûÃÂÃÂÃÂÃÂàþúÃÂýø, úðÃÂðÃÂø ø úÃÂðÃÂýþÿÃÂÃÂúø. àôÃÂÃÂóøàþ÷ÃÂÃÂðàÃÂÃÂðÃÂ, ÿþüøüþ òÃÂÃÂõÿõÃÂõÃÂøÃÂûõýýÃÂàÃÂÃÂñ, òþôÃÂÃÂÃÂàðüÃÂÃÂÃÂ, ÃÂð÷ðýÃÂ, öõûÃÂþÃÂÃÂúø.

ÃÂþÃÂÃÂúðààÃÂñðûúð ò ÃÂÃÂøüþÃÂÃÂúþü ÃÂÃÂðõ

áÃÂõôø ýðøñþûõõ ÿþÿÃÂûÃÂÃÂýÃÂàüþÃÂÃÂúøàÃÂÃÂñ ôûàûþòûø, ÃÂòûÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ:

â ÃÂþÃÂÃÂÃÂúð; â ÃÂðüñðûð; â âÃÂõÃÂúð; â ÃÂðòðóð; â áõûÃÂôÃÂ; â ÃÂøýÃÂðù; â àôÃÂ.

àÃÂñðÃÂøÃÂà÷ôõÃÂàüþöýþ ñõÃÂÿûðÃÂýþ ò þñÃÂõôþÃÂÃÂÃÂÿýÃÂü üõÃÂÃÂðÃÂ. ÃÂÃÂÃÂàÃÂðúöõ ø ÃÂðÃÂÃÂýÃÂõ üõÃÂÃÂð, óôõ òðü ÿÃÂøôÃÂÃÂÃÂà÷ð ÃÂòþù ÃÂûþò ÷ðÿûðÃÂøÃÂÃÂ.àÃÂÃÂûø öõ ÃÂþÃÂõÃÂÃÂàÃÂõóþ-ÃÂþ ÃÂú÷þÃÂøÃÂõÃÂúþóþ, ÿþÿÃÂþñÃÂùÃÂõ ÿþôòþôýÃÂàþÃÂþÃÂÃÂ. ÃÂà÷ôõÃÂàÿÃÂø÷ýðÃÂàÃÂðüþù ûÃÂÃÂÃÂõù ò àþÃÂÃÂøø.

àÿÃÂøñÃÂõöýÃÂàüõÃÂÃÂðàüþöýþ ýõÿûþÃÂþ ÿþûþòøÃÂÃÂ:

â ÃÂÃÂÃÂüøýþóþò; â ÃÂðûÃÂüðÃÂþò; â ÃÂÃÂõòõÃÂþú; â ÃÂøôøù øûø üþÃÂÃÂúøàóÃÂõñõÃÂúþò.

ÃÂðøñþûõõ úÃÂÃÂÿýÃÂàþÃÂþñõù úðûÃÂüðÃÂþò üþöýþ ÿþûþòøÃÂààñÃÂÃÂÃÂàãûøÃÂàøûø âøÃÂþù ò ÷ðûøòõ ÃÂõÃÂÃÂð ÃÂõûøúþóþ, þÃÂÃÂÃÂþòþò àÃÂÃÂÃÂúøù ø ÃÂþÿþòð òôðûø þàñõÃÂõóð (ýþÃÂÃÂàøûø òõÃÂõÃÂþü).àÃÂðøñþûõõ ÃÂÃÂÿõÃÂýðàþÃÂþÃÂð ýð úðûÃÂüðÃÂþò þÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàýð óûÃÂñøýõ þúþûþ 10 üõÃÂÃÂþò.

Ужение на озёрах и водохранилищах

Интересная рыбалка в Приморье возможна не только в солёном Японском море, но и на многочисленных озёрах и водохранилищах. Перечислим те из них , которые пользуются особой популярностью у местных жителей.

Кучелиново

Водохранилище Кучелиново располагается в Шкотовском районе Приморского края. Оно был искусственно создано в середине прошлого века и предназначается для снабжения близлежащих населённых пунктов. Берега по всему периметру заросли смешанным лесом. В одной его части берег крутой, в другой — пологий.

На водохранилище Кучелиново высока вероятность поимки трофейного сома.

Большинство рыбаков приезжает сюда за карасём, который стабильно ловится с мая по октябрь. Лучшей наживкой считается навозный червь. Ужение может осуществляться как с берега, так и с лодки. Кроме карася, в водоёме обитают:

 • сазан;
 • сом;
 • гольян.

Сазан начинает клевать в середине мая и с переменным успехом ловится до первых осенних заморозков. Рыболовам, профессионально занимающимся карпфишингом, удаётся поймать на этом водохранилище экземпляры весом более 15 кг. Замечено, что лучшие результаты при ужении сазана в Кучелиново показывают бойлы со сливовым ароматом.

Интересно! Сомов весом до 40 кг ловят на водохранилище как спиннингом, так и на квок. В тёмное время суток усатого хищника проще поймать на донную снасть, заброшенную в глубокую прибрежную яму. Самый активный клёв сома отмечается в мае и сентябре.

Куговское

Куговское водохранилище было создано в 1982 году на реке Кугуки. Этот водоём относительно небольшой. Его длина составляет немногим более 1 км, а максимальная ширина достигает 600 м. Дно ровное, с полным отсутствием ям и бугорков. Глубина не превышает трёхметровую отметку.

Изначально водохранилище создавалось для мелиоративных целей, однако сегодня оно является одним из самых любимых мест отдыха жителей Приморья. Здесь можно поймать:

 • карпа;
 • карася;
 • толстолобика;
 • сома;
 • щуку.

Рыбалка на этом водоёме платная, но цена на ловлю совсем небольшая. В 2018 году здесь начались работы по восстановлению дамбы, которая была разрушена тайфуном и весенними паводками. В связи с этим уровень водохранилища опустили до минимального уровня, что отрицательно сказалось на жизни его обитателях. Все технические мероприятия планируется закончить только в 2024 году, а пока рыболовам лучше отправляться в другие места.

Ханка

Озеро Ханка находится на границе России с Китаем. Оно питается притоками 24 рек. К его интересным особенностям можно отнести постоянно мутную воду, что обусловлено непрекращающимися сильными ветрами в этой местности. Ихтиофауна озера очень разнообразна и насчитывает более 70 видов рыб. Некоторые из них являются краснокнижными и запрещены к вылову.

К самым распространённым обитателям Ханка относятся:

 • сазан;
 • карась;
 • краснопёрка;
 • амурский сом;
 • змееголов;
 • верхогляд;
 • амурская щука;
 • белый амур;
 • судак;
 • монгольский краснопёр;
 • конь-губарь.

Благодаря такому видовому разнообразию озеро Ханка считается наиболее интересным местом для рыбалки на всём Приморье. Ловить здесь разрешается круглый год. Исключение — весенний период, когда проходит нерест у большинства подводных обитателей. Ужение со льда часто бывает не менее результативным, чем летняя рыбалка.

Ленок — один из самых распространённых хищников, обитающих в верховьях рек Приморского края.

Наиболее перспективные для ловли участки находятся в местах впадения в озеро рек. Мирная рыба лучше клюёт в тёплые летние месяцы. Хищник подходит к берегу и начинает интенсивно питаться после осеннего похолодания

Важно отметить, что поскольку вода в озере мутная, искусственные приманки должны иметь яркую окраску

Базы отдыха для комфортной рыбалки

Совместить приятное с полезным можно и даже нужно. Чтобы получить от рыбалки больше впечатлений и при этом хорошенько отдохнуть, можно отправиться на базу отдыха, сюда сразу и всю семью, и друзей захватить получится. Дружная, большая, весёлая компания, отдых у моря и рыбалка, ну разве не прекрасно?)

База отдыха «Тавричанский лиман»

Круглогодичная база отдыха, на которой есть масса развлечений как зимой, так и летом. На рыбалку также можно приезжать совершенно в любое время года. Например летом можно поймать красноперку, камбалу, а также симу, отлов которой разрешён только в начале лета. Любители экзотики и профессионалы своего дела могут потренироваться в ловле кефали и тропических рыб, таких как: сарган, анчоус, рыба-собака. Зимой останавливаются на отдых любители подледной рыбалки в поиске корюшки и наваги. В озере, находящемся рядом можно поймать: карася, сазана и зеркального карпа. Удочки необходимо везти с собой. Ловить можно с пирса или взять напрокат лодку.

База отдыха «Океан»

Сюда как раз можно ехать развлечься и порыбачить от души. На турбазе предлагаются разнообразные и самые лучшие условия проживания. Все домики находятся у берега и разделены на определённые зоны. На базу отдыха «Океан» будет удобно приехать с детьми, потому что домики рассчитаны на проживание с ними. Из развлечений здесь есть целый аквапарк с двумя бассейнами: взрослым и детским. Так что мамы и папы могут не переживать за безопасность своего ребёнка, он всегда будет у вас под присмотром) Также у мужчин будет прекрасная возможность поделиться опытом с младшим поколением во время рыбалки, а затем заняться приготовлением трофеев на мангале, чтобы за вкусным ужином хорошо провести вечернее время с близкими людьми.

P. S. Запомните, что хорошая рыбалка должна приносить не только трофеи, но и удовольствие!) Всегда ваш РСТ-ТУР.

Ловля в холодное время года

Зимняя рыбалка в Приморье пользуется не меньшей популярностью, чем вылазки на водоемы в теплый сезон. Дальневосточная погода отличается минимумом пасмурных дней и обилием солнца, первый лед устанавливается в начале декабря, но наибольшую крепость он приобретает примерно с середины января. Начинающим имеет смысл поохотиться на навагу, ведь этот процесс отличается наибольшей простотой и не требует применения специальной снасти. Так, помимо любой удочки, вам потребуется медная блесна размером до 4 см и леска диаметром 0,3 см. Снасть опускают на дно, а затем поступательно поднимают в толще воды.

? Местные продукты

О кафе и магазинах мы писали в другой статье. Расскажу о необычной еде, которую, на мой взгляд, стоит попробовать туристам. Многие «местные» продукты на самом деле родом из Кореи или Китая, ведь Приморский край — приграничный регион.

Пянсе — это традиционный корейский пирожок на пару. Он очень популярен на Дальнем Востоке. Внутри — говяжий фарш, капуста и черный перец. Пянсе продают в лотках на улице. Одна штука в среднем стоит 60 Р.

«Милкис» — это сладкая корейская газировка со вкусом молочного коктейля и главный напиток приморских детей из девяностых. Если в центральной России все пили колу, местные дети просили «Милкис». Газировка продается в любом магазине за 30—40 Р.

Салат «Дальневосточный» — это морская капуста с луком и маслом. Салат на любителя, но в Приморье его стоит попробовать из-за натурального состава и отсутствия консервантов. Чем короче срок годности, тем натуральнее салат. Обычно открытая упаковка не должна стоять дольше 12 часов.

Салат продается во многих магазинах и супермаркетах города: «Самбери», «Фреш 25», «Реми». Пачка в 250 г стоит 50 Р.

Квас «Арсеньевский» не купить в центральной России. Он вкусный и натуральный: срок хранения всего 21 день. Его производят в приморском городе Арсеньеве. Бутылка кваса объемом 1,5 л стоит 65 Р.

Прогноз погоды и клёва рыбы в городах и населенных пунктах Приморского Края

Анучино (рыбалка в анучино, рыболовный календарь для анучино, прогноз погоды и клёва рыбы в анучино) Арсеньев (рыбалка в арсеньеве, рыболовный календарь для арсеньева, прогноз погоды и клёва рыбы в арсеньеве) Артем (рыбалка в артеме, рыболовный календарь для артема, прогноз погоды и клёва рыбы в артеме) Большой Камень (рыбалка в большом камне, рыболовный календарь для большого камня, прогноз погоды и клёва рыбы в большом камне) Валентин (рыбалка в валентине, рыболовный календарь для валентина, прогноз погоды и клёва рыбы в валентине) Владивосток (рыбалка в владивостоке, рыболовный календарь для владивостока, прогноз погоды и клёва рыбы в владивостоке) Высокогорск (рыбалка в высокогорске, рыболовный календарь для высокогорска, прогноз погоды и клёва рыбы в высокогорске) Горные Ключи (рыбалка в горных ключах, рыболовный календарь для горных ключей, прогноз погоды и клёва рыбы в горных ключах) Дальнегорск (рыбалка в дальнегорске, рыболовный календарь для дальнегорска, прогноз погоды и клёва рыбы в дальнегорске) Дальнереченск (рыбалка в дальнереченске, рыболовный календарь для дальнереченска, прогноз погоды и клёва рыбы в дальнереченске) Зарубино (рыбалка в зарубино, рыболовный календарь для зарубино, прогноз погоды и клёва рыбы в зарубино) Ковалерово (рыбалка в ковалерово, рыболовный календарь для ковалерово, прогноз погоды и клёва рыбы в ковалерово) Камень-Рыболов (рыбалка в камне-рыболове, рыболовный календарь для камня-рыболова, прогноз погоды и клёва рыбы в камне-рыболове) Кировский (рыбалка в кировском, рыболовный календарь для кировского, прогноз погоды и клёва рыбы в кировском) Лазо (рыбалка в лазо, рыболовный календарь для лазо, прогноз погоды и клёва рыбы в лазо) Лесозаводск (рыбалка в лесозаводске, рыболовный календарь для лесозаводска, прогноз погоды и клёва рыбы в лесозаводске) Лучегорск (рыбалка в лучегорске, рыболовный календарь для лучегорска, прогноз погоды и клёва рыбы в лучегорске) Находка (рыбалка в находке, рыболовный календарь для находки, прогноз погоды и клёва рыбы в находке) Новопокровка (рыбалка в новопокровке, рыболовный календарь для новопокровки, прогноз погоды и клёва рыбы в новопокровке) Ольга (рыбалка в ольге, рыболовный календарь для ольги, прогноз погоды и клёва рыбы в ольге) Партизанск (рыбалка в партизанске, рыболовный календарь для партизанска, прогноз погоды и клёва рыбы в партизанске) Пластун (рыбалка в пластуне, рыболовный календарь для пластуна, прогноз погоды и клёва рыбы в пластуне) Пограничный (рыбалка в пограничном, рыболовный календарь для пограничного, прогноз погоды и клёва рыбы в пограничном) Покровка (рыбалка в покровке, рыболовный календарь для покровки, прогноз погоды и клёва рыбы в покровке) Посьет (рыбалка в посьете, рыболовный календарь для посьета, прогноз погоды и клёва рыбы в посьете) Русский (рыбалка в русском, рыболовный календарь для русского, прогноз погоды и клёва рыбы в русском) Самарга (рыбалка в самарге, рыболовный календарь для самарги, прогноз погоды и клёва рыбы в самарге) Славянка (рыбалка в славянке, рыболовный календарь для славянки, прогноз погоды и клёва рыбы в славянке) Спасск-дальний (рыбалка в спасск-дальнем, рыболовный календарь для спасск-дальнем, прогноз погоды и клёва рыбы в спасск-дальнем) Терней (рыбалка в тернее, рыболовный календарь для тернея, прогноз погоды и клёва рыбы в тернее) Уссурийск (рыбалка в уссурийске, рыболовный календарь для уссурийска, прогноз погоды и клёва рыбы в уссурийске) Фокино (рыбалка в фокино, рыболовный календарь для фокино, прогноз погоды и клёва рыбы в фокино) Хасан (рыбалка в хасане, рыболовный календарь для хасана, прогноз погоды и клёва рыбы в хасане) Хороль (рыбалка в хороли, рыболовный календарь для хороля, прогноз погоды и клёва рыбы в хороли) Черниговка (рыбалка в черниговке, рыболовный календарь для черниговки, прогноз погоды и клёва рыбы в черниговке) Чугуевка (рыбалка в чугуевке, рыболовный календарь для чугуевки, прогноз погоды и клёва рыбы в чугуевке) Яковлевка (рыбалка в яковлевке, рыболовный календарь для яковлевки, прогноз погоды и клёва рыбы в яковлевке) Ярославский (рыбалка в ярославском, рыболовный календарь для ярославского, прогноз погоды и клёва рыбы в ярославском)

Погода для прогноза клёва”OpenWeatherMap.org”21-й век kalendar-rybolova.ru “Календарь рыболова”Россия / Рыбалка в Приморском Крае

Базы отдыха озера Ханка

Погода на озере Ханка благоприятна для путешественников. Климат муссонный. Зимой здесь малоснежно и сухо. Летом жарко и влажно, температура воды на озере Ханка может достичь отметки +30 градусов. Дуют постоянные сильные ветры, что привлекает на водоём любителей сёрфинга.

В конце ноября озеро замерзает, и сюда приезжают любители подледного лова.

Всё это объясняет большое количество баз отдыха на берегах озера Ханка. Как правило, все они располагаются на более удобном западном побережье озера.

База отдыха Фортуна

База отдыха Фортуна – отличное место для семейного отдыха на берегу легендарного озера. К вашим услугам на выбор: четырёхместные домики с уютной террасой или полностью благоустроенные комнаты на втором этаже коттеджа. В комнатах свежий современный ремонт, новая мебель, сантехника, электроприборы.

Прямо на берегу озера оборудованы беседки с мангальной зоной, столами и стульями (всё входит в стоимость проживания). Свою машину на базе отдыха можно припарковать рядом с домиком.

Пляж — на территории базы. Чистый песок, ровное дно. Небольшая глубина, нет ям и обрывов — идеальное место для отдыха с детьми.

Для отличной рыбалки — созданы все условия. Расположена база отдыха Фортуна в селе Астраханка, недалеко от села Камень-Рыболов.

База отдыха Пионер

База отдыха Пионер круглогодично принимает любителей активного отдыха. Приезжающие на базу располагаются в обустроенных домиках на 4 — 6 человек или в маленьких шале на одного-двух туристов. В домиках и шале находится всё необходимое для приготовления пищи, холодильники, посуда. Те, кто не хочет возиться на кухне, всегда могут пообедать в кафе.

Для любителей отдыха в палатке дикарями есть специальная площадка. Можно взять напрокат всё необходимое снаряжение. Предлагается также спортивный инвентарь.

Особенностью отдыха на этой базе является возможность отправиться на конную экскурсию по живописным окрестностям. Взять в аренду катер для рыбалки или охоты.

Любителям посиделок понравятся беседки с мангалами, русская баня. Если рыбалка была неудачной, то свежую рыбу всегда можно купить на базарчике рядом с базой отдыха.

У базы отдыха Пионер свой удобный песчаный пляж. Здесь постоянно поддерживаются чистота и порядок. Зимой главным развлечением будет рыбалка. Можно взять в аренду все необходимые снасти.

База отдыха Троицкое

База отдыха Троицкое предлагает для проживания 16 домиков-шале, рассчитанных на 2 — 4 человек. В номерах чайники, в некоторых есть холодильники (нужно уточнять при бронировании). Для приготовления пищи — общая кухня с плитами, посудой, микроволновкой. Продукты можно закупать в магазинах поселка в пяти минутах ходьбы от базы отдыха. Кроме домиков, на территории базы есть беседки разной вместимости. Организован прокат мангалов. В санитарном блоке — туалеты и душевые.

В «Троицкое» можно приезжать с домашними животными. Организована парковка для автомобилей.

Для пляжного отдыха администрация базы предлагает катамараны, лодки, банан. Любителям рыбалки — удочки. Дети с удовольствием прокатятся в воду с надувной горки. На территории базы отдыха Троицкое есть все условия для отдыха дикарями: специально оборудованная площадка для размещения палаток, прокат туристического снаряжения.

? Достопримечательности в Приморском крае

Владивосток — столица Дальнего Востока. Это российский Сан-Франциско с мостами, морем в центре города и сопками.

В городе много достопримечательностей: набережная Цесаревича, видовая площадка, Приморский океанариум, мемориал-музей «Подводная лодка С-56» и Приморская сцена Мариинского театра. Я обожаю гулять пешком по Океанскому проспекту в сторону набережной.

Мыс Тобизина. Мне кажется, если бы режиссеры «Игры престолов» приехали на мыс Тобизина, они пересняли бы там все финальные эпизоды. С мыса открывается вид, от которого у туристов и местных мурашки по коже: горизонта не видно, а море в зависимости от погоды приобретает то лазурный, то жуткий темно-синий цвет.

Мыс находится в 30 км от центра города, на острове Русский. До него добираются на машине или такси за 700 Р. За 2,5 км машину придется оставить на парковке и идти пешком.

Вид на недостроенный собор и Золотой мост. Во Владивостоке большинство машин праворульные — это отличительная черта краяМост на мыс Чуркина соединяет некогда отдаленный район с центром города. С главной городской площади получаются потрясающие фотографии на фоне моста

Казино «Тигре де Кристал» — одна из четырех официально разрешенных игорных зон в России. Вход свободный, при себе необходимо иметь паспорт. Если хочется почувствовать себя как в Вегасе, сходите на вечеринку с вечерним дресс-кодом. Расписание есть на сайте.

Приморский сафари-парк — это реабилитационный центр для раненых животных, которых после лечения выпускаются на волю. Еще там оставляют зверей, которые по каким-то причинам не могут выжить в дикой природе.

Именно в сафари-парке живет известная пара — тигр Амур и козел Тимур. Изначально козла запустили как корм для Амура, но тигр был сыт и не съел его. Из этой истории тут же сделали сенсацию: козлу дали имя, а тигра специально кормили мясом, чтобы он случайно не съел своего нового друга. Но в конце концов животных все-таки развели из-за агрессивного поведения Амура.

Из Владивостока до парка можно доехать на общественном автобусе. Билеты продают на автовокзале или официальном транспортном сайте Владивостока за 257 Р.

Вход в парк стоит 450 Р, но зайти туда можно только с экскурсоводом. Группа собирается каждые 20 минут.

Так выглядят дорожки в сафари-парке. Туристы смотрят на животных сверхуВольеры очень большие. Иногда невозможно увидеть животных вблизи, но мне повезло

В поселке Горные ключи расположена курортная зона Шмаковка, где бьют знаменитые источники минеральной воды нарзан. Там работают несколько санаториев: «Шмаковский», «Жемчужина», «50 лет Октября» и Военный санаторий. В них лечатся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и нарушениями эндокринной системы. Сезон — летом и в новогодние праздники.

От санаториев не стоит ожидать пятизвездочного сервиса: он больше напоминает советский и зависит от настроения работников. Но снежной зимой там все равно хорошо: все катаются в еловом лесу на беговых лыжах и кормят чересчур смелых белок.

Маяк Эгершельд — это атмосферное и романтичное место, где получаются потрясающие фотографии. Маяк прекрасен в любую погоду: в штиль там можно устроить пикник, в шторм — смотреть на бушующие волны, а зимой — походить по замерзшему морю.

У маяка всегда много людей: туристов возят туда целыми группами. Но мне это не мешает: даже в толпе можно полностью абстрагироваться и погрузиться в свои мысли.

Что можно поймать в водоемах?

В непосредственной близости от Владивостока располагаются водоемы, в которых водится весьма разнообразная рыба.

Самой распространенной добычей считается:

Налим, который относится к хищным видам рыб. Он предпочитает чистую и прохладную воду. Держится этот хищник ближе ко дну и к поверхности выплывает весьма редко, даже за приманкой. В связи с этим, его следует ловить на донные снасти. Налим лучше клюет зимой, перед нерестом и после него. Как правило, это происходит в разгар настоящих холодов.

Речной окунь, которого считают вездесущей рыбой, населяющей практически все водоемы Европы и Азии. Приморский край не исключение. Окунь здесь водится практически повсеместно.

Лещ. Эта рыба обживает достаточно глубокие места с подводными зарослями. Это единственная рыба этого семейства, которая водится в этом регионе.

Густера – это пресноводная рыба, которую легко спутать с подлещиком. Ведет стайный образ жизни, находясь, в основном, на равнинных участках водоемов.

Голавль – это один из представителей семейства карповых и населяет в основном местные реки. Голавль предпочитает участки с быстрым течением и чистой водой.

Язь – это рыба, которую можно встретить практически во всех водоемах, поскольку он совершенно неприхотлив к окружающей среде. Он водится как в реках, так и озерах.

Щука – это самый известный зубастый хищник, о поимке которого мечтает каждый рыболов. Как известно, это единственный хищник своего рода, для ловли которого потребуется специальная оснастка.

В водоемах, где достаточно кислорода, встречается и судак. Это донная рыба, которую реально поймать на донную снасть или на глубоководную приманку.

Плотва довольно широко распространена во всех водоемах, где нет быстрого течения. Ловится на любые виды наживок, как животного, так и растительного происхождения с применением обычной поплавочной удочки.

Линь встречается в местных заливах и речных притоках. Он неприхотлив к качеству воды, поэтому в этих местах встречается повсеместно

Как правило, линя нужно искать на участках акваторий с илистым дном.

Жерех относится к очень осторожной рыбе, поэтому поймать его сложно, особенно начинающему рыболову.

Белый амур считается ценной и благородной рыбой в этих местах.

Сазан или «дикий карп», как его еще называют. Не секрет, что это достаточно сильная рыба, при ловле которой требуется опыт и надежная снасть.

Ерш так же широко распространен в водоемах приморья

К сожалению, он не очень-то интересует местных рыбаков.

Сом – это самый большой представитель пресноводных видов рыб, который встречается во многих реках и озерах, в том числе и Приморья. Ведет он ночной образ жизни, а в дневное время он отдыхает, находясь или на глубине, или в труднодоступных местах, с обильной водной растительностью.

Карась и красноперка распространены во всех водоемах. Их любят ловить многие любители рыбной ловли. Как правило, их ловят на обычную поплавочную удочку.

Владивосток

Watch this video on YouTube

Зимняя рыбалка

Большим интересом у местных рыболовов пользуется зимняя рыбалка. Кто-то выезжает на лед, чтобы отдохнуть, а для многих местных рыбаков — это образ жизни. В зимнее время здесь начинает клевать разнообразная рыба, которую поймать летом не имеется возможности.

Большинство из них отправляются на Русский остров, поскольку цены там не высокие. Несмотря на это, часть из них предпочитает дикие водоемы с нетронутой природой.

Рыбалка в Приморье отличается некоторыми особенностями. Например:

 • Не обязательно отправляться на рыбалку в пределы Русского острова, поскольку имеются замечательные места на запад от Владивостока, ближе к Амурскому заливу. Кроме этого, рыбалка реальна в пределах Уссурийского залива, несмотря на то, что зимой он покрывается льдом не полностью. Другими словами, результативная рыбалка ждет каждого, не зависимо от того, в каком направлении от Владивостока он направится.
 • В зимний период основной добычей считается корюшка. Здесь встречается три вида корюшки, самой крупной из которых считается зубатка, достигающая в длину 30-ти см.
 • Ловится рыба в зимний период на любые виды насадок, как на натуральные, так и на искусственные. Последние показывают уникальные возможности, превосходя даже натуральные. При этом, не нужно иметь какие-то особенные приманки, а достаточно на крючок намотать разноцветные ниточки или одеть кембрики. В зимний период такие, иногда примитивные приманки, привлекают рыбу лучше, чем натуральные.
 • Зимой реально поймать камбалу и бычков, а не только корюшку. Ловля камбалы требует бурение лунок несколько большего диаметра, чем обычно, из-за особенностей формы этой рыбы. Что касается бычков, то их скармливают домашним животным, а сами жители не употребляют их в пищу. В зимний период можно поймать еще один трофей – навагу.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий